נשמח לעזור ולייעץ: 054-5978285

תקנון האתר \ מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – BLUNT.
———     ו/או כל חברה קשורה (להלן יחדיו "——— ") מכבדת את פרטיות של לקוחותיה, בכל השירותים הניתנים על-ידה, לרבות אתרי האינטרנט, ודפי הנחיתה המופעלים על-ידה (להלן" האתר  "ו/או" אתרי ——— ") והן של המשתמשים הנכנסים לאתר או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים על ידיה (להלן יחדיו "המשתמשים" או "המשתמש").
הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים ו/או הניתנים באתר  ("שימוש האתר").בשימוש באתר ו/או בשירותי האתר ו/או גישה לאתר הינך מביע את הסכמתך כי קראת וקיבלת על עצמך את התנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו וכי ———  יאסוף מידע אישי שלך ותעשה בו שימוש. אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים המפורטים להלן, עליך להימנע מכניסה ו/או מהתחברות ו/או משימוש באתר ו/או בשירותי האתר. לידיעתך, אינך חייב לפי חוק לספק מידע זה, אך הסכמה לספק מידע זה מהווה תנאי לשימוש באתר ובשירותי האתר.
מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. הפניה היא לגברים ולנשים כאחד ולבעלי מגדר אחר.

הסכמה
אינך מחויב למסור מידע אישי על פי חוק. הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהינך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך את שירותי האתר וכן הינך מסכים כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגר מידע ובהתאם למטרות שפורטו לעיל. במידה שהינך מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליך להודיע על כך ל———  (או מי מטעמה) בכתב בהתאם להוראות כל דין. משתמשים אשר ימסרו את פרטיהם בתיבות "צור קשר" שבאתר, נותנים בזאת הסכמתם להכללתם במאגרי המידע שמנהל ———  בהתאם להוראות כל דין.

איסוף מידע והשימוש בו
———  אוסף מידע אישי המזהה אדם מסוים או שאנו יכולים לשייכו לאדם מזוהה במאמץ סביר, הכולל למשל שם, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון נייד, וכדומה ("מידע אישי") למען הסר ספק, כל מידע לא אישי שכשלעצמו אינו מאפשר את זיהויו של אדם, אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

———  אוסף גם מידע אנונימי ושאינו מזהה ("מידע לא אישי") מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין ל———  בעת השימוש באתר ובשירותי האתר ואינו מאפשר במאמץ סביר את זיהויו של אותו משתמש ושקובי שומר אינו יכולה לשייכו לאדם מזוהה, ובכלל זה כתובת ה- IP של המחשב או מכשיר נייד/טאבלט, מידע אנונימי, זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד/טאבלט, גרסת המכשיר הנייד/טאבלט, וכדומה.
המידע נאסף על ידינו באופן עצמאי או באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים, שהנם ספקי שירותים עימם התקשרנו. המידע נאסף באמצעות כניסתך לאתר, ושימושך בשירותי האתר.
יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. המידע נמסר על-ידי המשתמש באופן מודע ומרצונו החופשי במהלך השימוש באתר. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכן את ———

שימוש במידע
אנו משתמשים במידע אישי על מנת: (א) לספק לך את שירותי האתר וכן ליצור קשר ולעדכן בדבר שירותי האתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי ——— ; (ב) לצורך ניתוח ומחקר סטטיסטי וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר ושירותי האתר; (ג) במידה ואישרת ל——— ,  לשלוח מסרים פרסומיים (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982) ו/או ניוזלטר, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS, וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) למשתמשים בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת, למטרת משלוח הצעות שיווק שונות על-ידי ———  ועל-ידי צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של קובי שומר, כדוגמת מסרים פרסומיים ו/או הצעות מסחריות ייעודיות אחרות, לרבות באמצעות "עוגיות" (cookies); (ד) להשיב לשאלות משתמשים אודות השימוש באתר וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית; (ה) ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאות או התנהגות בלתי הולמת.

אנו משתמשים במידע לא-אישי על מנת לעשות בו שימוש לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר ושירותי האתר.

הינך מסכים כי ———  ישמור את ההתכתבויות עמך וכי ———  עשויה ליצור עמך קשר בנוגע לפנייתך ולשירותי האתר וכי התכתבויות אלה נשמרות לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור השירות.

שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים
אנו רשאים לגלות מידע אישי של משתמשים לצדדים שלישיים במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין, לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; (ב) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ג) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ד) על מנת להשיב לבקשות תמיכה ו/או טענות של המשתמשים באתר; (ה) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של ——— , של המשתמשים באתר או של הציבור הרחב; (ו) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשים באתר באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים ל——— , כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של ——— , כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בטריטוריה של מדינת ישראל; (ז) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית המשתמש ולצורך הענקת שירותי האתר; (ח) על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי; ו/או (י) אחסון מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.

למען הסר ספק, ——— רשאי לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתו הבלעדית.

קבלני משנה וספקי שירות
אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות וקבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות, שיפורו ופיתוח שירותים נוספים. כמו כן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול האתר, או עבור המוצרים והשירותים המוצעים באתר.

זכויותיך
בכפוף לדין החל, עומדות לך הזכויות הבאות בנוגע למידע אישי:
גישה למידע האישי שלך- עומדת לך הזכות לעיין ולקבל גישה למידע האישי שאנו מעבדים אודותיך;
זכות לתיקון – הזכות לבקש מ———  לתקן או לעדכן את המידע האישי שלך כאשר הוא אינו מדויק או לא שלם;
הזכות למחיקה – הזכות לבקש שנמחק את המידע האישי שלך;
כל זכות אחרת הקבועה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ובתקנות שהותקנו מכוחו.
במידה וברצונך לממש את זכויותיך כמצוין לעיל, נבקשך לשלוח אימייל לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: ——— ——— ———   עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך.

אבטחת מידע
אנו משקיעים מאמצים סבירים ביישום ובשמירה על אבטחת האתר והמידע האישי של המשתמשים באתר kobish.com  מיישם באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים המקובלים ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי ———  ו/או מי מטעמו, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, מובהר, כי ———   לא מתחייב ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי קובי שומר ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קובי שומר ו/או מי מטעמו בגין כך.

כמו כן, באירועים שאינם תלויים ב———  ו/או מי מטעמה ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון (מלחמה, השבתה ודומה), לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

———  יפעל בהתאם לדין החל במקרה של כל פגיעה באבטחה, בסודיות או בשלמות המידע האישי שלך. במידה שנראה לנכון או אם נידרש על פי הדין החל, נמסור לך הודעה באמצעות דואר אלקטרוני, במסרון או באמצעות פרסום בולט באתר האינטרנט, בהקדם האפשרי וללא דיחוי בלתי סביר, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם (1) צרכים לגיטימיים של אכיפת חוק; או (2) כל אמצעי הנחוץ לצורך קביעת היקף ההפרה ולהשבתה על כנה של שלמות מערכת המידע.

———  מגביל את הגישה למידע האישי שלך אך ורק לאנשים הזקוקים לגישה כאמור על מנת לעבדו עבורה ו/או לשם ביצוע תפקידם. אנשים אלו יהיו כפופים להסכמי סודיות ולחובת הסודיות הקבועה בסעיף 16 לחוק הגנת הפרטיות.

רשתות חברתיות
האתר עשוי לכלול מאפיינים של רשתות חברתיות, מאפיינים אלו המאפשרים אינטגרציה עם רשתות חברתיות או פלטפורמות מסוימות של צדדים שלישיים )"רשת חברתית" או "פלטפורמה"). רשתות חברתיות ופלטפורמות אלה נוצרות ומתוחזקות על ידי צדדים שלישיים אשר אינם קשורים ל———  ו/או אינם בשליטתה. אם תתאפשר אינטגרציה כאמור עם רשתות חברתיות או פלטפורמות, שימושך בתכונות חברתיות אלה יהיה כפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של הרשת החברתית או הפלטפורמה הרלוונטית. עליך לוודא כי קראת והבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הרשת החברתית הרלוונטית על מנת לדעת איזה מידע נאסף לגביך ובדבר אפשרותך לשנות את הגדרות הפרטיות שלך במסגרתם.

אם אינך מסכים לפרקטיקות המצוינות בתנאים של הרשתות החברתיות או הפלטפורמות, אל תאפשר לאתר שלנו ליצור עמן קשר ו/או לעשות עמן אינטגרציה (במקרה זה, קח בחשבון כי לא תוכל ליהנות מכל שירותי האתר המוצעים). עליך להבין כי במקרה שתתאפשר אינטגרציה עם רשת חברתית או פלטפורמה, ———  יהא רשא למסור נתונים אודותיך לאנשי הקשר שלך (ולהיפך) על מנת שתוכל ליהנות מהתכונות החברתיות. נתונים אלו עשויים לכלול את שמך ואת תמונת הפרופיל שלך ברשת החברתית.

באמצעות שימוש בתכונות החברתיות, אתה מסכים ומבין כי הרשתות החברתיות או הפלטפורמות הרלוונטיות עשויות לאסוף מידע אישי מסוים, כגון כתובת ה-IP שלך, מידע לא אישי ואף עשויות לשתול עוגיות (Cookies) ו/או טכנולוגיות מעקב אינטרנטיות אחרות על מנת לאפשר את תפקוד התכונות החברתיות. יתכן והשימוש בתכונות אלו מאפשר שיתוף מידע עם חבריך או הקהל הרחב, בהתחשב בהגדרות שקבעת מול הצד השלישי המספק את התכונות החברתיות. שיתוף תכנים באמצעות רשתות חברתיות או פלטפורמות, עשויים להפוך לציבוריים ואחרים עשויים לפרסם אותם.

כניסתך, שימושך והסתמכותך על האתר, שירותי האתר או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל אינטראקציה בינך לבין צדדים שלישיים הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הנך מסכים כי ———  לא יהא אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה מהשימוש בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות האתר או שירותי האתר.

טכנולוגיות מעקב
בעת השימוש באתר ובשירותי האתר, אנחנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ עוגיות (cookies) ו-flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות אשר הפעלתן מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, או בטכנולוגיות מעקב קבועות המאוחסנות במכשיר שלך ("טכנולוגיות מעקב") אנחנו עשויים גם לעשות שימוש בשירות ובמיילים שלנו בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט בתנאי מדיניות זו. ווב ביקונס (Web Beacons), או "gifs", שהינם קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר, מאפשרים לשלוח עוגיות (Cookies)  ולנטר את השימוש של המשתמש באתר המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים באמצעות קוד.Google Analytics

באתר ובשירותי האתר נעשה שימוש בעוגיות (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ובשירותי האתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש או שמכשיר הנייד/טאבלט של המשתמש. העוגיות (Cookies) יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מהיכן הגיע המשתמש אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

טכנולוגיות מעקב אלה על גבי מחשב המשתמש ומכשיר המשתמש מאפשרות ל———  להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש באתר ובשירותי האתר. על פי רוב, טכנולוגיות מעקב של צדדים שלישיים שומרות מידע לא אישי, כגון דפי האינטרנט בהם ביקרת, משך החיפוש של המשתמש וכיו"ב.

ניתן לנטרל את טכנולוגיות המעקב. למשל, ישנם דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות (Cookies) ממחשב או מכשיר המשתמש, לחסום קבלה של עוגיות (Cookies) או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות (Cookies). יש לשים לב כי אם המשתמש ימחק את טכנולוגיות המעקב או לא יאפשר את אחסונן ו/או אם ישנה את מאפייני ה-Flash, החוויה המקוונת של המשתמש דרך האתר תהיה מוגבלת. מחיקת העוגיות (Cookies) תגרום לכך שהאתר לא יזהה את המשתמש בכניסות חוזרות ולא יותאם להעדפותיך. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

העברת נתונים בינלאומית
———  רשאי להעביר מידע שנאסף אודות המשתמש, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי בישראל או למדינות ולסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת ליבך,———  רשאי להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים לאלה של מדינת ישראל, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

מידע פרסומי
במידה ואישרת מרצונך את השימוש, הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו, כדי שניידע אותך אודות שירותי ——— , מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), הטבות ואודות שירותים של צדדים שלישיים שהנם שותפים עסקיים של ——— , אשר יועברו אלייך באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או באמצעות SMS ו/או הודעות PUSH. באפשרותך לבטל את הסכמתך לדיוור אלקטרוני ו- SMS באמצעות משלוח הודעה לכתובת ——— ——— ———    או לחלופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הינך מאשר כי קובי שומר הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.

סיום התקשרות
מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של ———  , במקרים שבהם קובי שומר hחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם מדיניות פרטיות זו ו/או כל דין, hהא ———  רשאי להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של קובי שומר, כי היא נפגעת מפעילות המפרה של המשתמש וכן כל פעולה אחרת אשר תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיו.

שינויים במדיניות הפרטיות
הוראות מדיניות פרטיות זו הינן חלק בלתי נפרד מהאתר ומהמידע הנאסף במסגרתו. ———  – שומר על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל זמן, ומבקשת מכלל המשתמשים לבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר ו/או בדואר אלקטרוני.
השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש באתר ובשירותי האתר לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמה של המשתמש לכך שהשינויים מחייבים אותו. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת.

אחריות
המידע המופיע באתר, לרבות מידע הנוגע לפרקטיקות בנוגע לפעילותה של ——— או לתחומים שבהם הuא עוסק הינו מידע אשר בה לסייע למשתמשי האתר, וכל שימוש שייעשה בו הינו באחריות משתמשי האתר בלבד ולא תיטען כל טענה כנגד ———  בנוגע למידע האמור. המידע המופיע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר.
בסטודיו ———  נעשה מאמץ לצמצם את מספר הטעויות ו/או השגיאות עד למינימום אך איננה מתחייבת כי לא יהיו שגיאות ושיבושים.
———  אינו אחראי בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, לפגמים ו/או ליקויים ו/או טעויות ו/או שגיאות מכל סוג במידע שמופיע באתר והשימוש הינו באחריות המשתמש בלבד.
הסתמכות על המידע המופיע באתר ו/או על התכנים המופיעים באתר הינה באחריות המשתמש בלבד. אין לעשות שימוש באתר ללא הפעלת שיקול דעת מקצועי ובלא בדיקה של המידע המופיע בו.
במידה וקיימת סתירה בין המידע המצוי באתר לבין חומר המתפרסם בפרסומים רשמיים, יגבר האמור בפרסומים רשמיים.
התכנים המופיעים באתר, ובכלל זה מאמרים ודעות, משקפים ומבטאים את דעת הכותבים בלבד, ו———  לא ישא באחריות בגין האמור בהם. ———  שומר על זכותו לערוך שינויים, הוספות או הפחתות לפי שיקול דעתו המוחלט במידע המופיע באתר או בעיצובו ולמשתמש לא תהיה כל טענה כתוצאה מן הפעולות הללו.

הדמיות ותמונות
האתר והמידע המצוי בו, ובכלל זאת כל המסמכים ההדמיות והתמונות, הינם להמחשה בלבד, כפופים לקבלת היתרים ואישורים על פי כל הדין ובכל מקרה הן אינם מהווים מצג ואין בהם כדי לחייב את ———  ו/או מי מטעמן ו/או להטיל עליהן אחריות ו/או להגביל אותן בדרך כלשהי. המידע המחייב הינו המידע המצוי במסמכי ההצעה ובמסמכי ההתקשרות.

עודכן לאחרונה – 1/5/2024